ponedeljek, 18. januar 2016

Sodba Evropskega sodišča za človekove pravice Szabó and Vissy proti Madžarski (37138/14)Evropsko sodišče za človekove pravice se sooča tudi s primeri množičnih posegov v pravico do zasebnosti in z množičnim nadzorom komunikacij, ki ni fokusiran zgolj na konkretno osebo, recimo obdolženca, ampak na potencialno vse osebe znotraj neke države. Posledično je vse več tudi primerov, ko sodišče odobri status žrtve in obravnava pritožbo določene osebe, ne da bi bila ta oseba žrtev konkretnega dejanja, ki pomeni poseg v pravico do zasebnosti, ampak je potencialno lahko žrtev takega ukrepa zaradi svoje navzočnosti na ozemlju države z veljavno zakonodajo, ki to omogoča.

Tako je sodišče v sodbi Szabo in Vissy proti Madžarski ugotovilo kršitev osmega člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP). Odločitev je bila sprejeta v zvezi z madžarsko zakonodajo o antiterorističnem nadzoru iz 2011. Sodišče se strinja, da je uporaba najnovejše tehnologije, vključno z masovnim nadzorom komunikacij, naravna posledica modernih oblik terorizma, toda Madžarska ni sodišča prepričala, da ima zakonodaja, ki to omogoča, zadosti procesnih varovalk, ki bi preprečile zlorabe. Obseg ukrepov je namreč tak, da lahko pokrije dejansko vsakogar na Madžarskem, nova tehnologija pa omogoča državi, da prestreza velike količine podatkov tudi o osebah, ki so izven dosega konkretne operacije.

Pritožnika sta madžarska državljana, ki sta delala za nevladno organizacijo, za katero je značilna kritika delovanja države. V 2011 je bila ustanovljena posebna antiteroristična skupina, ki je lahko izvrševala prikrite hišne preiskave, prikrit nadzor, snemanje, odpiranje pisem in drugih pošiljk ter nadzor in snemanje vsebine elektronskih komunikacij, vse brez soglasja vpletenih oseb.

Pritožnika sta najprej vložila ustavno pritožbo, da taka pooblastila z namenom zagotavljanja nacionalne varnosti kršita njuno pravico do zasebnosti, a je madžarsko Ustavno sodišče v pretežni meri zavrnilo njuno ustavno pritožbo.

Ker sta bila neuspešna pred madžarskimi sodišči, sta pred Evropskim sodiščem za človekove pravice zatrjevala, da sta potencialno lahko žrtvi neupravičenih in nesorazmerno v zasebnost posegajočih ukrepov na podlagi madžarske zakonodaje o prikritem nadzoru za doseganje nacionalne varnosti. Še posebej sta zatrjevala, da je ta zakonodaja zaradi pomanjkanja sodnega nadzora nagnjena k zlorabi, opustitev sodnega nadzora ali pravnega sredstva pa naj bi kršila tudi njuno pravico do poštenega postopka po šestem členu EKČP in pravico do pravnega sredstva po trinajstem členu konvencije.

Evropsko sodišče za človekove pravice je najprej ugotavljalo, da je že madžarsko Ustavno sodišče pritožnikoma priznalo, da ima zakonodaja vpliv na njun pravni položaj. Kot člana nevladne organizacije sta bila tarči teh ukrepov, poleg tega pa ima zakonodaja dejansko vpliv na vse uporabnike komunikacijskih sistemov in na vse domove. Upoštevajoč ta dejstva je tudi Evropsko sodišče za človekove pravice presodilo, da imata pritožnika položaj žrtve po EKČP.

Sodišče je ugotovilo, da je prišlo do posega v pravico do spoštovanja zasebnosti in družinskega življenja iz 8. člena konvencije z vidika madžarske zakonske ureditve na splošno. Do takega posega je prišlo zaradi varstva nacionalne varnosti in preprečevanja kaznivih dejanj, poseg pa ima tudi zakonsko podlago. Sodišče se je tudi strinjalo, da obstajata vsaj dve situaciji, za kateri nam je jasno, da se ti posegi lahko izvršijo; nevarni terorizem in reševanje madžarskih državljanov v nevarnosti v tujini.

Toda sodišče je tudi ugotovilo, da madžarska zakonodaja ne vsebuje dovolj procesnih varovalk, ki bi bile zadosti natančne, učinkovite in celostne glede odrejanja, izvršitve in odprave morebitnih posledic teh ukrepov.

Na podlagi madžarske zakonodaje je lahko namreč lahko vsaka oseba, ki se nahaja na ozemlju države, žrtev prikritega nadzora, saj zakonodaja ne predpisuje kategorij oseb, zoper katere se ti ukrepi lahko izvajajo. Organi morajo zgolj predstaviti ministru, katere osebe so relevantne, ne da bi tudi morali utemeljiti njihovo povezavo z teroristično grožnjo.

Naslednji problem zakonodaje je sodišče videlo v tem, da antiteroristični skupini ni treba utemeljiti, zakaj je poseg v konkretnem primeru nujen. Odsotnost take zahteve tudi onemogoča oceno, ali je poseg potreben v razmerju do konkretne osebe.

Problematično je bilo trajanje ukrepov. Zakonodaja namreč ni jasna, ali je mogoče ponoviti trajanje ukrepa za 90 dni zgolj enkrat ali je to ponavljanje mogoče v nedogled.

V oči bode tudi pomanjkanje sodnega nadzora nad odobritvijo in izvedbo ukrepov. Zakonodaja sicer zahteva, da varnostne službe, ko zaprošajo za odobritev ukrepa, predstavijo nujnost ukrepa, ampak ta postopek ne omogoča presoje tega pogoja. Nadzor ministra za pravosodje po mnenju Evropskega sodišča za človekove pravice ne zadošča. Zahteva se zunanja, po možnosti sodna kontrola, ki v največji meri omogoča neodvisnost, nepristranskosti odločanja in primernost postopka.

nedelja, 17. januar 2016

Napovedni modeli v boju zoper kriminaliteto: revolucija ali kazen za revščino?

Zdi se, da postaja čedalje manj jasno, kakšen je dejanski potencial velikega podatkovja na širšem področju boja zoper kriminaliteto. Medtem ko so nekateri mnenja, da je čas, da postanejo statistični modeli, ki so zanesljivejši in hkrati lažji za uporabo ter cenejši od individualnega odločanja, pomembno orožje v boju zoper kriminaliteto na različnih ravneh (prim. npr. Anne Milgram: Why smart statistics are the key to fighting crime?), drugi opozarjajo, da so napovedni modeli, ki vključujejo storilčeve demografske in socioekonomske okoliščine,  »v ovoj znanosti zavita diskriminacija« (prim. npr. Sonja Starr: Evidence-based sentencing and the scientific rationalization of discrimination), in primer slabe (ustavnopravne) prakse.

Prava pot, je kot običajno, verjetno nekje vmes. Vsekakor je smotrno izkoristiti potencial velikega podatkovja v procesu odkrivanja, preiskovanja in dokazovanja kaznivega dejanja, saj ni dvoma, da lahko že povezava javno dostopnih baz velikega podatkovja razkrije relevantne informacije o posamezniku, ki bi sicer pristojnim organom ostale skrite. Je pa vprašljivo, ali (oziroma koliko) lahko modeli, temelječi na velikem podatkovju, verodostojno napovejo bodoče obnašanje posameznika, predvsem kadar ti modeli vključujejo okoliščine, na katere posameznik nima vpliva (spol, starost, barva kože, kraj bivanja ipd.). Poleg tega ni nepomembno, da številke in napovedi temeljijo na statističnem povprečju; posameznik pa je lahko (sam po sebi ali po okoliščinah, v katerih se znajde) silno ne-povprečno oziroma nepredvidljivo bitje.